Informatyka

Sprawy studenckie

Tematyka szczegółowa:

- Pomiary wielkości fizycznych i biofizycznych w medycynie. Zasady metrologii. Podstawy teorii błędów. Rodzaje uchybów, sposoby opracowania wyników pomiarów i oszacowania uchybów. Wiarogodność pomiarów. Zasady posługiwania się miernikami różnych wielkości fizycznych. Ustroje i układy mierników. Uchyb miernika, klasa dokładności i błęd metody pomiarowej. Ranga błędu.

- Podstawowe pojęcia statystyki medycznej. Zadania statystyki. Zasady przygotowania i przeprowadzenia kontrolowanego eksperymentu medycznego. Etyka badań naukowych. Eksperyment kliniczny i poznawczy. Grupy porównawcze i ich dobór, próba ślepa i podwójnie ślepa, skale pomiarowe. Placebo. Populacja statystyczna, próba z populacji, reprezentatywność próby, jednostka statystyczna, dobór losowy. Statystyka opisowa (deskryptywna).

- Rozkłady statystyczne. Wartości centralne i miary rozproszenia.

- Podstawowe pojęcia z informatyki. Encyklopedia elementarnych terminów i ich znaczenie. Struktura logiczna komputera PC i zasada jego działania. Urządzenia peryferyjne. Rodzaje oprogramowania.

- System operacyjny DOS i Windows. Podstawowe polecenia i operacje systemu. Uruchamianie programów, tworzenie plików i folderów, zapisywanie, kasowanie, kopiowanie, powielanie, formatowanie. Praca z klawiaturą alfanumeryczną, myszą, monitorem, stacją dysków FD i ZIP, dyskami twardymi, stacjami CD, skanerem stacjonarnym. Praca z drukarkami laserowymi, atramentowymi i igłowymi (mozaikowymi). Obsługa wymienionych urządzeń. Zasady pracy z dyskietkami różnych typów.

- Poznanie programu i środowiska Windows. Poznanie struktury środowiska w różnych implementacjach. Opanowanie podstawowych operacji na plikach w środowisku Widows. Praca z programem Norton Commander. Problem wirusów komputerowych. Programy antywirusowe. Zabezpieczenia przesyłanych danych.

- Poznanie pakietu programowego Office (Word, Excel, Power Point, Access) Biegłe opanowanie edytora Word.

- Programy edukacyjne i narzędziowe. Informatyczna multimedialna wersja encyklopedii medycznej, programy do nauki języków obcych, programy obsługi gabinetów lekarskich itp.

- Praca w sieci Internet. Poznanie obsługi stron www. Portal Śląskiej Akademii Medycznej. Poznanie strony bibliotecznej. Obsługa wyszukiwarek i przeglądarek. Nauka posługiwania się bazami pełnotekstowymi i uproszczonymi bibliografii naukowej. Obsługa Medline i Current Contents. Polskie portale internetowe. Kontakt z agencjami informacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi w Europie i na Świecie.

- Obsługa pracy lekarza w sieci - cz.I. Posługiwanie się pocztą elektroniczną. Przesyłanie komunikatów, dokumentów, artykułów naukowych. Szyfrowanie przesyłanych danych (np. danych pacjentów) - problem bezpieczeństwa danych przesyłanych siecią. Udostępnianie danych do sieci. Obsługa konferencji i zjazdów naukowych (rezerwacja uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń zjazdowych/kongresowych, zamówienie noclegów i wyżywienia w hotelu, obsługa rozkładu jazdy pocišgów polskich, czeskich, niemieckich, austriackich, włoskich itp., płatność przez sieć kartą kredytową i inne formy usług).

- Obsługa pracy lekarza w sieci - cz.II. Wprowadzenie do obsługi systemu rejestracji usług świadczonych chorym oraz rozliczeń finansowych świadczonych usług- w zakresie udostępnionym przez RUM.

 

Zalecane podręczniki uzupełniajšce wiadomoœci uzyskane na zajęciach:

- Dowolne podręczniki, poradniki, skrypty itp., pomagajšce w opanowaniu, wymienionych w powyższym opracowaniu, programów komputerowych (oferta na rynku księgarskim bardzo bogata) w zakresie wskazanym przez prowadzących zajęcia.

- Szczęsny S., Grzegorczyn S., Turczyński B.: Podstawy informatyki. Wyd. AM, Katowice, 1997.